Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Výkonný výbor

Zloženie výkonného výboru Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky:

Predseda: Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU v Bratislave)
Podpredseda: prof. RNDr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PriF UPJŠ v Košiciach)
Tajomník: Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (PriF UK Bratislava)
Hospodár: Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU v Bratislave)
Člen: RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
Revízor: Ing. Martin Zeman (SAŽP Banská Bystrica)