Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Kontakt

Adresa

Stavebná fakulta STU
Kartografická spoločnosť SR
Radlinského 11
813 68 Bratislava
E-mail: robert.fencik@stuba.sk

Bankové spojenie

VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1
Pobočka Gorkého 9, Bratislava
Číslo účtu: 50138112/0200
IBAN: SK90 0200 0000 0000 5013 8112
BIC: SUBA SK BX

IČO: 30813697
DIČ: 2020810088